Na ovogodišnjem 14. okruglom stolu o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 8. festivalu hrvatskih bibliobusa tema je bila Kultura u pokretu s podtemom Uloga bibliobusa u provođenju ciljeva UN-ove Agende 2030. Ovo je prvi okrugli stol o pokretnim knjižnicama nakon novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/2019, kojim su pokretne knjižnice postale nezaobilazan čimbenik u razvoju županijskih knjižničnih mreža.

(Članak 10., stavak 4.: U svrhu osiguranja knjižnične usluge za svako naselje, općine i gradovi dužni su, zajedno sa županijom na čijem su području, osigurati uslugu pokretne knjižnice koja se pruža svim korisnicima koji žive na udaljenim područjima tih općina, gradova i županije, sukladno ovom Zakonu …)

Razvoj mreže bibliobusnih službi uvršten je u Strateški plan Ministarstva kulture RH 2019. – 2021. u kojem se naglašava da pokretne knjižnice omogućuju „fleksibilno i ekonomično pružanje knjižničnih usluga svim stanovnicima bez obzira na mjesto stanovanja i udaljenost od stacionarnih knjižnica ….“

Skup je okupio oko 100 sudionika iz svih krajeva Hrvatske i 6 europskih zemalja: Bosne i Hercegovine, Italije, Mađarske, Slovenije, Srbije i Španjolske.

Domaći i inozemni predavači predstavili su niz projekata, iskustava i primjera dobre prakse na temelju kojih donosimo sljedeće zaključke:

-          pokretne knjižnice u Hrvatskoj nakon 50 godina sustavnog rada ostvaruju zapažene uspjehe i dosegle su visok stupanj razvoja, u skladu s europskim i svjetskim trendovima i stručnim standardima;

-          u Hrvatskoj djeluje 9 službi pokretnih knjižnica s ukupno 13 vozila u 8 županija i u Gradu Zagrebu stoga je potrebno sustavno poticanje osnivanja bibliobusnih službi u županijama u kojima nema pokretnih knjižnica (u 12 županija ne postoji organizirana djelatnost pokretnih knjižnica, ali za njom postoji potreba);

-          Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti postavio je kvalitetan okvir za osnivanje i rad pokretnih knjižnica, a za njihovu praktičnu provedbu  potrebno je pobliže uređivanje ovih pitanja kroz nacionalni plan razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti, nove standarde za pokretne knjižnice i druge podzakonske akte kojima će se utvrditi jasne financijske obveze svih dionika (općine/gradovi, županije, država...) u cilju osiguranja održivosti bibliobusnih službi;

-          neophodno je donošenje plana redovite nabave i zamjene bibliobusnih vozila (IFLA: optimalan vijek trajanja bibliobusa 10 godina);

-          iskoristiti mogućnosti sufinanciranja nabave i opremanja novih vozila iz EU fondova (ESF);

-          potrebno je rješavanje problema neodgovarajućeg smještaja (garažiranja) vozila kako bi se omogućila njihovo duže trajanje;

-          Ministarstvo kulture RH redovito osigurava sredstva za nabavu knjižnične građe, što je temelj za kvalitetne knjižnične usluge, te je tu praksu potrebno i dalje nastaviti;

-          pokretne su knjižnice nezaobilazan čimbenik u provedbi  ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje 2017. do 2022. godine  (3.3. osigurati veću dostupnost knjige 3.3.1. Osigurati alternativne načine dolaska do knjige za populaciju kojoj nisu na raspolaganju knjižnične usluge u mjestu stanovanja ili u mjestu boravka (ruralne sredine, bolnice, kazneno-popravne ustanove i drugo); 

-          potrebno je planirati daljnji razvoj knjižničnih usluga u skladu s potrebama lokalne zajednice kako bi  pokretne knjižnice nastavile pridonositi kvaliteti svakodnevnog života građana;

-          pokretne knjižnice doprinose ostvarivanju ciljeva Agende Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. te je potrebno poticati i promicati takve aktivnosti (file:///C:/Users/gkzd/Downloads/access_and_opportunity_for_all_hrv.pdf!)

-          potrebno je osigurati redovito sudjelovanje djelatnika na programima stručne edukacije, a posebno za rad sa specifičnim korisničkim skupinama (djeca, starije osobe, štićenici ustanova zatvorenog tipa i dr.);

-          važno je nastaviti s praksom stručnih okupljanja i međusobnom razmjenom iskustava te sudjelovanja u zajedničkim projektima hrvatskih pokretnih knjižnica, kao i s međunarodnom stručnom zajednicom.