Zatvori

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno odredbi čl.11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22), Gradska knjižnica Rijeka kao javna ustanova provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuje se i objašnjenje razloga njegova donošenja ili izmjena, kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i
izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: pravna.sluzba@gkri.hr

Službenik za informiranje Gradske knjižnice Rijeka:

Klara Car, mag.iur. i mag.nov.

Savjetnica za pravne poslove

M.Gupca 23, Rijeka

T.: 051/212-028

F.: 051/338-609

E-mail: klara.car@gkri.hr