Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici zaštićeni su autorskim pravima.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici smiju se preuzeti, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u nekomercijalne svrhe i za privatno korištenje uz poštivanje autorskih i drugih srodnih prava kao i drugih vlasničkih prava čiji je nositelj Gradska knjižnica Rijeka ili treće osobe.

Svako korištenje preuzetog sadržaja mora biti popraćeno s naznakom da je preuzeto od stranica Gradske knjižnice Rijeka uz odgovarajuću poveznicu. 

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik koristi njezin sadržaj na vlastitu odgovornosti prihvaćajući sve eventualne rizike koji bi mogli nastati njezinim korištenjem.

Gradska knjižnica Rijeka se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati u svezi korištenja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Gradska knjižnica Rijeka nije odgovorna za sadržaj, točnost podataka i mišljenje izneseno na web stranicama na koje se povezuje. Popis poveznica ne može se smatrati promidžbom.

Komentari, odnosno sadržaj koji objavljuju i razmjenjuju korisnici na i ovoj web stranici ne odražavaju stav Gradske knjižnice Rijeka.

Gradska knjižnica Rijeka ne kontrolira komentare, odnosno sadržaj koji objavljuju i razmjenjuju korisnici ove web stranice te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.

Gradska knjižnica Rijeka pridržava si pravo otkloniti komentare, odnosno sadržaj koji smatra neprimjeren, koji je suprotan ovim uvjetima korištenja i kojim se čine prekršajna i kaznena djela predviđena važećim zakonima Republike Hrvatske.

Gradska knjižnica Rijeka pridržava si pravo koristi sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici web stranice u promotivne svrhe usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.

Gradska knjižnica Rijeka ne prikuplja nikakve privatne podatke o korisnicima svojih mrežnih stranica.

© Gradska knjižnica Rijeka 2013.