Tihomila Težak-Gregl: Uvod u prapovijesnu arheologiju

Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja s nizom potpoglavlja. U prvome autorica odgovara na pitanje što je arheologija i koji su njezini ciljevi i zadaci, objašnjava odnos između prapovijesti i povijesti te arheologije i antropologije, daje kronološku podjelu i opisuje arheološke specijalizacije. U drugome i trećem poglavlju govori se o povijesti proučavanja i istraživanja prapovijesti to o razvoju prapovijesne arheologije u Hrvatskoj.

U četvrtome izložena je periodizacija prapovijesne arheologije dok su u petom opisani arheološki izvori. Potpoglavlje o keramici napisala je Ina Miloglav. U šestom poglavlju obrađeni su pojmovi kulture i civilizacije u prapovijesti dok je sedmo posvećeno kronologiji. Autor potpoglavlja o apsolutnoj kronologiji je Marcel Burić. Knjiga je pisana kao priručnik i namijenjena je studentima prve godine arheologije i srodnih studija.

Pogledaj katalog >>

Daria Ložnjak Dizdar i Hrvoje Potrebica: Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe

Knjiga je namijenjena studentima arheologije, etnologije, antropologije, povijesti i povijesti umjetnosti. Obrađuje rano, srednje i kasno brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj, Lici i na Jadranu. U knjizi su sadržane karte, crteži i fotografije arheološkog materijala te grafikoni.

Pogledaj katalog >>

Helena Tomas: Prapovijesni Kikladi : kulture ranoga brončanog doba na kikladskome otočju u Grčkoj

Prvi dio zamišljene trilogije u kojoj autorica istražuje kulture brončanog doba na Egejskom otočju i u priobalju, zvanome Egeida. U brončano su se doba tu izmijenile tri civilizacije – kikladska, minojska i mikenska pa se Egeidu može smatrati i kolijevkom europske pismenosti i kulture.

Kikladi zauzimaju vitalan položaj u Egejskome moru čineći most između Europe i Istoka te prolaz između Krete i kontinentalne Grčke. Ishod toga fascinantna je civilizacija.

Pogledaj katalog >>

Martina Blečić Kavur: Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija : kasno brončano doba na Kvarneru

U knjizi se obrađuje vrijeme tzv. kasnog brončanog doba, izuzetnog razdoblja posljednjih stoljeća 2. i prijelaza na 1. milenij stare ere. Specifičnu manifestaciju imalo je i na prostoru sjevernog Jadrana, posebno na području Kvarnera.

"On" je "polazišna točka“ za svaki pojedini, odabrani predmet predstavljen u ovoj knjizi. S određenim „ oblikom“, koji se uspio održati ili „preživjeti“ više od 3000 godina, ti su predmeti pristigli do mene/nas u izuzetno reduciranom broju, u pojedinim stanjima koja su nerijetko iziskivala stanovite napore u pokušaju razumijevanja njihovog izvornog, primarnog, sekundarnog i prenesenog značenja.

A, budući da je riječ o jednoj od najslabije istraživanih regija istočnojadranskog priobalja, kao i unutar političkih granica Hrvatske, u ovoj ih je knjizi predstavljen, analiziran i interpretiran dojmljiv broj. 

Pogledaj katalog >>

Daria Ložnjak Dizdar: Prapovijest hrvatskih zemalja: Hrvatske zemlje u prapovijesti od brončanoga do mlađega željeznog doba

Ova knjiga je drugi svezak „Prapovijesti hrvatskih zemalja” u biblioteci „Hrvatska povijest”, a autorica u njoj prikazuje mlađa razdoblja prapovijesti na prostoru koji danas obuhvaća Republika Hrvatska. S obzirom na kronološki slijed, opisuju se brončano te starije i mlađe željezno doba, dakle razdoblje do početka rimskih osvajanja na tlu današnjih hrvatskih zemalja. Prikaz je ocrtan iz tragova arheološke baštine, a teme koje se obrađuju su svakodnevni život u naseljima, gospodarstvo, tehnološki razvoj predmeta, trgovina, društvo, groblja i rituali, no pritom se otkriva i šira slika gospodarstva i komunikacija koje su utjecale na društvene procese.

Pogledaj katalog >>

Emil Heršak: Drevne seobe : prapovijest i stari vijek

Knjiga "Drevne seobe" je preuređena i dopunjena verzija doktorske disertacije Emila Heršaka. Autor proučava migracijske pojave u starom vijeku i prapovijesnom vremenu, njihove uzroke i posljedice u skladu s razvitkom društva i društvenim procesima. Knjiga je podijeljena u tri šire cjeline, kameno doba, metalno doba, te stari i antički svijet.

Pogledaj katalog >>

Zvonko Pađan: Predarhitektura : pogled na prapočela arhitekture

Ovo djelo je jedan od mogućih pogleda na prvobitna razdoblja graditeljske aktivnosti. Autor daje prikaz temeljnih pojmova i razmatra njihove prvobitne pojavnosti nazivajući ih vremenom velike pripreme. Knjiga je podijeljena u četiri veće cjeline: Teorija arhitekture i predarhitektura; Vrijeme velike pripreme; Predarhitektonsko razdoblje i Pradavno gradbeno stvaranje i arhitektura.Sadrži bogatu bibliografiju.

Pogledaj katalog >>

Fernand Braudel: Sredozemlje u Starom veku : praistorija i antičko doba

Fernand Braudel nas vodi kroz jedno čudno povijesno putovanje Sredozemljem, opčinjen ostvarenjima neolitskih seljaka, razvojem znanosti i umjetnosti na Bliskom istoku, neumornim feničanskim moreplovcima i trgovcima, izuzetnim podvizima kao što je pronalazak pisma, jonska filozofija ili rimsko pravo. Kao povjesničar modernog doba, on je uvijek tražio nove početke koje smatra revolucijama: revoluciju trgovine, na primer, koja će vječno trajati; ili izum feničanske abecede, a povezan s trgovinom koju dalje usavršava. D

Pogledaj katalog >>