Javna kampanja vođena u jesen i zimu 2014./2015. godine, a kojom je javnost senzibilizirana za problem dotrajalosti starog vozila Gradskog bibliobusa. 

U kampanji je sudjelovala na volonterskoj osnovi velika skupina riječkih kreativaca koji su oblikovali poruke, identitet, komunikacijske materijale i web stranicu kampanje. 

Detalje o tijeku akcije može se provjeriti ovdje.

Brošura kampanje Pogurajmo bibliobus: