Gradska knjižnica Rijeka raspisuje natječaj za radno mjesto: sistemski inženjer/sistemska inženjerka (1 izvršitelj/ica) na određeno puno radno vrijeme.

Natječaj je otvoren do 25. veljače 2022. godine.

Tekst natječaja preuzmite ovdje: 

Natječaj je objavljen i dostupan na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na sljedećem linku: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Posloprimac

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Vozački ispit: Kategorija BRadno iskustvo: 6 mjeseciOstale informacije: Opis poslova:

 • rad na razvoju, planiranju i implementaciji knjižničnog sustava, održavanju sustava tj. rad na razvoju i planiranju informatičke tehnologije, kako hardvera tako i softvera, za potrebe knjižnice i knjižničnih korisnika
 • planiranje, organiziranje i provođenje nabave informatičke i komunikacijske opreme.
 • planiranje, organiziranje i djelomično provođenje održavanja informatičke i komunikacijske opreme (hardvera i softvera)
 • koordiniranje i planiranje rada sistemskog administratora
 • vođenje evidencije o stanju računalne opreme u Knjižnici
 • obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz procesa rada i  po nalogu nadređenog voditelja i ravnatelja

Napomena:

 • timski rad

Uvjeti:
-VSS ili VŠS (visoka ili viša stručna sprema) računalnog, elektrotehničkog ili matematičkog usmjerenja
- konfiguracija i administriranje računalnih mreža (TCP/IP, DNS, DHCP, ROUTING)
-poznavanje MySQL (MariaDB), NextCloud,OwnCloud, Osnove PHPa, phpMyAdmin,DigitalOcean okruženja.
-poznavanje Windows okruženja AD i Office365,Google Workspace Admin, Linux server okruženja
-konfiguriranje i održavanje poslužitelja, firewalla
-6 mjeseci radnog iskustva u struci
-aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
-posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač)
-sposobnost timskog rada
Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslika diplome/uvjerenja),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
 • dokaz o poznavanju MySQL (MariaDB), NextCloud,OwnCloud, Osnove PHPa, phpMyAdmin, DigitalOcean, Windows okruženja AD i Office365,Google Workspace Admin, Linux server   okruženja ( preslika svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
 • dokaz o 6 mjeseci radnog iskustva u struci (preslika ugovora o radu iz kojih je vidljiva vrsta poslova koje je kandidat obavljao i njihovo trajanje, odgovarajuća potvrda poslodavaca o radnom iskustvu iz koje je vidljiva vrsta poslova koje je kandidat obavljao i njihovo trajanje i potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),

Prijava treba biti vlastoručno potpisana.
Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/podnositeljice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja.
Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe obe spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti, osim dokaza  o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze sukladno članku 49. citiranog zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na natječaj, dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Rijeka kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL  EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja pristupiti će usmenom razgovoru s članovima Povjerenstva za provedbu natječaja, u svrhu provjere potrebnih radnih vještina, znanja i sposobnosti.   Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidati će se obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja usmenih razgovora posredstvom dostavljenih adresa elektroničke pošte.
Postoji mogućnost održavanja razgovora u on line obliku, posredstvom Zoom platforme, uslijed epidemiološke situacije izazvane pandemijom bolesti Covid 19.
Prijave se podnose zaključno s danom 25. veljače 2022. godine. Datumom prijave smatrat će se dan primitka ako je predana osobno, odnosno datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava ukoliko je predana preporučenom pošiljkom.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Gradska knjižnica Rijeka, Matije Gupca 23, 51 000 Rijeka, s naznakom: „Natječaj za sistemskog inženjera/sistemsku inženjerku".
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobno pristiglu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva prijava neće razmatrati.
Gradska knjižnica Rijeka zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju određenom Pravilnikom o radu Gradske knjižnice Rijeka.